Kostel sv.Jakuba St.

sv_jakub-1První výslovná zmínka o kostele v České Kamenici se objevuje roku 1352. Město Česká Kamenice je zde uvedeno jako „oppidum“ s farním kostelem. Rozsáhlé opravy za děkana Heinricha Marschnera v roce 1923 umožnily pátrání po starších stavebních prvcích původního kostela, který byl od svého vzniku několikrát přestavován.

Již ve XIII.století tu zřejmě stál kostel. O původní gotické podobě kostela nemáme žádných zpráv. K prvnímu většímu zásahu do původní podoby kostela došlo roku 1444. Tehdy bylo město dobyto lužickým šestiměstím a kostel byl nepřátelskými vojsky zničen. Nejstarší dochovanou částí je zbytek západního portálu, který pochází patrně z posledního desetiletí XIV.století. Portál je narušen výstupem na věž, který byl připojen až ve století XVII. Na starých základech byl postaven kostel nový, jehož podoba se počala měnit v polovině XVI.století při 1.goticko-renesanční přestavbě. K roku 1552 máme dochován písemný pramen, který se týká výstavby kostelní věže, jejíž náklady měla hradit městská rada. Práce na ní probíhaly hlavně v letech 1552 až 1555. Na věži kostela byl zjištěn nápis, udávající letopočet 1555 a jméno stavitele Vitus Seiffert. Jako mnoho podobných věží stavěných tou dobou v Čechách při starších kostelech, plnila i tato věž úlohu při zajištění bezpečnosti města a stala se součástí městského opevnění. Na věži sídlil věžný či zvoník, který zde měl i vlastní byt. Kromě vyzvánění v předepsaných časech též informoval o různých nečekaných událostech, jako například o vzniku požáru, či jiném blížícím se nebezpečí. Přestavba kostela probíhala buď současně s výstavbou věže, nebo na ni navázala.

O další goticko-renesanční přestavbě se začalo uvažovat nedlouho poté. Roku 1586 tehdejší majitelé panství pánové z Vartenberka upozorňují městskou radu na špatný stav kostela a slibují pomoc při nápravě jeho stavu. Tato přestavba byla realizována v letech 1604 až 1605 a kostel byl při ní podstatně rozšířen. Ze staršího kostela byla zachována věž a západní stěna lodi. Stavitelem chrámu byl Peter Patzenhauer, místní purkmistr. Jeho náhrobek lze spatřit uvnitř kostela, kam byl po svém vyzdvižení r. 1886 umístěn. Náhrobek udává, že zemřel 23.července 1611 ve věku 69 let. Po přestavbě byl kostel postupně vybavován oltáři, sochami a obrazy. Záznam z roku 1610 svědčí o stavbě varhan. Na vnitřních stěnách lodi kostela jsou vezděny krásné renesanční náhrobky pánů z

Vartenberka a ze Schönfeldu ze XVI.století. V uzavřené kryptě kostela je uloženo 8 měděných rakví s ostatky Vartenberků. V pozdějších obdobích byl kostel upravoKostel-06ván a doplňován již jen dílčím způsobem.

V XVIII.století probíhaly menší stavební úpravy. Došlo ke stavbě nových varhan a nového oltáře, pro nějž byl r. 1797 pořízen obraz Stětí sv.Jakuba od Dominika Kindermanna za 350 zlatých. Byly postaveny též dva přístavky vedle presbyteria. Inventáře z onoho století zaznamenávají 1 sakristii s 1 zpovědnicí, kůr s varhanami, věž se 4 zvony,

hlavní oltář sv.Jakuba a 3 postranní oltáře: sv.Jana Nepomuckého (1715), Panny Marie Pomocné (1762) a oltář bratrstva sv.Růžence. V XIX.století se provádí celá řada dalších, převážně údržbových prací. Roku 1834 za děkana Floriána Kindermanna byl kostel důkladně opraven. Práce se dotkly hlavně fasád a vnitřek kostela byl vybaven žulovou podlahou. R. 1846 dostal kostel novou střešní krytinu, 1854 byl nově odlit starý prasklý zvon a vnějšek kostela i s věží byl natřen žlutou barvou. Roku 1870 byl kostel zvenku i zevnitř restaurován. Výzdoba kostela byla obohacována mnohými dary, například malovanými figurálními okny (1890) či Božím hrobem (1891). Mnoho ozdobných prvků bylo pořízeno ze sbírek, například nové jesličky (1899) apod.

Ve XX.století, v roce 1923 došlo k již zmíněné důkladné opravě kostela. Její náklady činily celkem 286.000,- Kč. Ještě před opravou dostal kostel r. 1922 nové zvony náhradou za zvony odebrané v 1. světové válce. Zvony byly kostelu opět odebrány při válečné rekvizici v roce 1942. Zvon, který stával v předsíni pod západní tribunou byl na věž instalován roku 1994. Ve věži se dochovaly též funkční hodinové cimbály. Při opravě r.1938 dostal kostel novou hladkou omítku a věž omítku s hrubým povrchem. Snad se jedná o omítku „rýsovanou“, zachovanou do poslední opravy po r.1990.

Kostel patří k základním součástem památkového fondu města a stále je hlavní dominantou městské zástavby. Je výmluvným svědkem dějin města i jeho kulturních snah, a to zejména v období dvou největších goticko-renesančních přestaveb z 2. poloviny XVI. a počátku XVII.století.

Renesanční freska nad presbytářem

Renesanční freska nad presbytářem

Prohlédněte si vnitřek chrámu ve virtuální prohlídce!